POSLEDNÁ OVEČKA

 • Dve percentá

  750 rokov od prvej písomnej zmienky

 • Dakujeme SPP

  Ďakujeme za podporu  projektu SPOMÍNAJME / POZNÁVAJME / Pamätajme Nadácii SPP, ktorý sme realizovali v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 • Prezenacia knihy

  Prezentácia knihy NA CHVALU BOSKU

 • Divadielko

  Bábkové divadielko oživilo zabudnutú rozprávku...

   O nás

Vyberáme zo stanov združenia...

Poslaním združenia je podieľať sa na aktivitách podporujúcich rozvoj a zvyšovanie úrovne kultúry s dôrazom na obec Lastovce ako aj v okolitých obciach nachádzajúcich sa v okrese Trebišov, a to prostredníctvom ich kooperácie s týmto združením. Poslaním združenia je taktiež zabezpečiť čo najlepšiu informovanosť občanov nielen v oblasti kultúry, ale aj vo veciach verejných a zároveň upevňovať sociálne cítenie v medziľudských vzťahoch a výchove k tolerancii.

Cieľom združenia sú najmä:

V kultúrnej oblasti organizovanie literárnych, výtvarných, športových podujatí pre deti a mládež, organizovanie výstav, organizovanie súťaží a kvízov so zameraním na prehĺbovanie vedomostí v obla sti kultúry, vedy a športu. Spolupráca s občianskymi zduženiami a inými združeniami rovnaného zamerania alebo samosprávami, ktoré prejavia záujem o dosahovanie podobných ci eľov. V oblasti kultúrneho dedičstva prezentovanie historických a súčasných osobností Zemplína a histórie rôznymi formami (publikácie, stretnutia atď.). Organizovanie exkurzií pre deti a mládež. Aktivitami v rámci možností poukazovať na historické výnimočnosti a prírodné bohatstvo regiónu Zemplína. Vo veciach verejných informovať občanov obce Lastovce a priľahlého regiónu prostredníctvom vydávania občasníka v printovej i elektronickej forme. Všetky ciele a svoju prácu prezentovať prostredníctvom webového sídla združenia. Združenie kladie dôraz na pestovanie čitateľských návykov u detí a mládeže organizovaním literárnych stretnutí a inými vhodne zvolenými formami. Organizovanie seminárov, konferencií a kultúrnych podujatí. Združenie sa bude po uplynutí adekvátneho času potrebného na jeho udomácnenie v regióne zapájať do medzinárodných štruktúr rovnakého zamerania.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POSLEDNÁ OVEČKA

Základné informácie:

Názov: POSLEDNÁ OVEČKA občianske združenie

Sídlo: Školská ul. 60/20, 076 14 LASTOVCE

IČO: 42101794

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Číslo účtu: 2529862056/0200

 

Ján ŠIMKO

predseda občianskeho združenia

...človek, ktorý prišiel na svet v osemdesiatych rokoch 20. storočia v trebišovskej nemocnici a prežil svoje detstvo v Lastovciach. Navštevoval tam materskú aj základnú školu, mal a má kamarátov i svojich najbližších. V rokoch minulých pôsobil v obci v oblasti kultúry a znovuoživil činnosť obecnej knižnice, ktorej venoval 5 rokov, kým sa nestala pre kompetentných "luxusom". V tomto období pracuje ako metodik vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach a zároveň je členom poslaneckého zboru v Lastovciach. Verí, že vytvoril a vytvára hodnoty pre svoju dedinu, ktorá v jeho živote zapĺňa nenahraditeľné miesto.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour