POSLEDNÁ OVEČKA

 • Dve percentá

  750 rokov od prvej písomnej zmienky

 • Dakujeme SPP

  Ďakujeme za podporu  projektu SPOMÍNAJME / POZNÁVAJME / Pamätajme Nadácii SPP, ktorý sme realizovali v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 • Prezenacia knihy

  Prezentácia knihy NA CHVALU BOSKU

 • Divadielko

  Bábkové divadielko oživilo zabudnutú rozprávku...

   Lastovce

Obec sa nachádza v Podslanskej pahorkatine na juhovýchode východného Slovenska v regióne Zemplína, v okrese Trebišov. Leží v nadmorskej výške 175 m.n.m. Povrch chotára je pokrytý sprašovými uloženinami. V severozápadnej časti obce sa nachádza ložisko bentonitov. Územie, v ktorom sa obec nachádza patrí k najteplejším na Slovensku(priemerné teploty - január 3 až 4*C, v júli 20 až 21*C)Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 550 do700 mm. Dnes v obci žije 1065 obyvateľov a priemerný vek obyvateľstva je 35 rokov. Občania profesijne pôsobia v rôznych oblastiach, avšak počet nezamestnaných tvorí cca 40 %,čo je vzhľadom na ekonomickú situáciu v regióne jav bežný v porovnaní s okolitými sídlami. Obyvateľstvo obce sa hlási vo veľkej miere k slovenskej národnosti. V Lastovciach tvoria zo stránky konfesijnej väčšinu veriaci rímsko-katolíckeho vierovyznania, za nimi nasledujú príslušníci grécko-katolíckej cirkvi, tretí v poradí sú veriaci hlásiaci sa k reformovanej kresťanskej cirkvi. Starostom obce je Mgr. Michal Hrinko. Obecné zastupiteľstvo je zložené zo 7 poslancov. V posledných komunálnych voľbách boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo spoluobčania - Marcel Hrinko, Dušan Fekete, Ján Šimko ml., Jozef Hrinko, Miroslav Egreši, Igor Čikoš, Ladislav Záboly. V obci je základná škola prvého stupňa (1-4 roč.)a žiaci pokračujú vo vzdelávaní vo vyšších ročníkoch na ZŠ v Michaľanoch. Nachádzajú sa tu tri sakrálne stavby - kalvínsky kostol, grécko-katolícky kostol zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie a kostol rímsko-katolíckej cirkvi zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Najznámejšou stavbou v obci je azda jednopodlažný kaštieľ z 18. storočia.

Lastovce boli osídlené už v období neolitu. Z archeologických nálezov vyplýva, že sa tu nachádzali sídla bukovohorskej kultúry, eneolitické sídla s kamelovanou keramikou. Našli sa tu žiarové hroby pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídlisko, vandalské žiarové hroby a poveľkomoravské sídlisko. Prvá známa správa o Lastovciach je v listine z roku 1266. Do písomností dedinu zapisovali vo viacerých pravopisných obmenách názvu Laztouch, Lastocz, čo bol maďarizovaný tvar slovenského názvu (z, do)Lastoviec. Ten sa do písomností dostal až v18.storočí.Pôvodný slovenský názov korenil v osobnom mene Vlasta, z toho Vlastovce a vypustením začiatočného V pod vplyvom maďarskej výslovnosti sa aj v slovenskom prostredí udomácnil názov Lastovce. Pôvod dediny mohol byť dvojaký. Možno jestvovala už pred 11.storočím, alebo vznikla v prvej polovici 13.storočia ako zemianska osada. Obec Lastovce od 13.storočia nepretržite a aj v 17.storočí patrila tunajším zemanom. Na prelome 16. a 17. storočia boli Lastovce veľkou dedinou so zemianskym, poddanským i farským obyvateľstvom. V žiadnej inej dedine v okolí nebývalo toľko zemanov ako v Lastovciach. Vlastníkmi majetkov v obci boli okrem iných rodiny Rozvádyiovcov, Herestényiovcov, a Gerencseyovci. Sčítanie z roku 1598 uvádza 10zemepánov. Sídlisko malo v roku 1600 obývaných 15poddanských domov, ale až 22 kúrií zemanov napokon aj kostol, faru i školu. Roku 1715 sa spomína jedna sedliacka domácnosť. V 18.storočí získavajú rozhodujúci majetkový vplyv Szirmaiovci, Kazincziovci, Bernáthovci, Isépyovci a Szemereovci. V dedine bol kostol možno pred 14.storočím,avšak písomné doklady o ňom sú od 14. storočia. V roku 1333 tu pôsobil farár menom Mikuláš. Farský kostol bol v stredoveku zasvätený Všechsvätým. Určite od roku 1598 tu pôsobili reformovaní kazatelia. Na prelome 17.a18.storočia mali vymurovaný kostol z kameňa, ale v roku 1795 si kalvíni postavili nový a ten jestvuje dodnes. Ani našu obec neobišli tragické udalosti. V roku 1663to bola morová a v roku 1831 cholerová epidémia. Počas roľníckeho povstania na Zemplíne (1831) vznikli v obci menšie nepokoje. V rokoch 1890 až1900 postihla našu obec veľká vysťahovalecká vlna.

 Kaštieľ a kostoly

V prvej polovici 18.storočia dala rodina Semereovcov v Lastovciach postaviť neskorobarokový kaštieľ. Ten bol neskôr (1910) opravený a prestavaný. Kaštieľ je jednopodlažná stavba so stredným veľkým a nárožnými menšími rizalitmi. Nárožné rizality opakujú motív nárožných veží slovenských renesančných kaštieľov a sú kryté konkávno-konvexnými kupolovitými strechami. Stredný rizalit je zakončený tampanónom a krytý dvojstupňovou stanovou strechou. Na segmentovanom portáli bol uvedený letopočet opravy. Manzardová strecha má vikiere. Miestnosti v kaštieli majú rovné stropy.

Najstaršou sakrálnou stavbou je kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1795. Je postavený v klasicistickom štýle s retardáciou barokových prvkov tolerančných kostolov. V roku 1950 bol opravený. Grécko-katolícky kostol Nanebovstúpenia Pána a bol postavený v roku 1833 v štýle tereziánskeho baroka. Má predstavanú vežu, pilastre a barokovú kupolu .Oltár s ikonostasom je z druhej polovice 19.storočia. Bočný obraz Ježiša Krista na Olivovej hore je z čias výstavby kostola. Rímsko-katolícky kostol bol postavený v rokoch 1846-1866 v neskoro klasicistickom slohu. Je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Po požiari v roku 1886 bol obnovený a v roku 1905 opravený. Má iluzívnu maľbu z čias výstavby kostola. Socha sv. Michala Archanjela nie je pôvodná.

Erb obce

Popis erbu - v červenom štíte po zelenej oblej, zlatou šikmou niťovou mrežou preloženej pažiti, strieborný jeleň v skoku v zlatej zbroji. Motív erbu obce pochádza z obecnej pečate poslednej tretiny 18. storočia, kedy vznikla potreba vydávať rozličné hlásenia a iné dokumenty z činnosti samosprávy. Lastovce vo svojom symbole nesiahli tak ako v priľahlých dedinách po poľnohospodárskom motíve, ani nemali symbol vyjadrujúci ich zamestnanie. Inšpiráciou im boli prírodné špecifiká. Symbol obce - jeleň v skoku na pahorku - nachádzame na pečati z roku 1786, kde kruhopis obsahuje nasledovné - Lasztoc...1786

 

 Pramene:

 - Uličný, F.: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy, Zemplínska spoločnosť, Michalovce 2001, s.272-273

 - Kol. autorov: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II., Veda, Bratislava 1977

 - Erbová listina obce Lastovce zroku2002 uložená na Obecnom úrade v Lastovciach

 - Kol. autorov: Slovenský biografický slovník V. R-Š, Matica slovenská, Martin 1992, s.409

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour